بهار قران

ماه مبارک رمضان ماه مهمانى خدا و بهار قران است  و اغلب مساجد جز خوانى دارند و اىن بسىار پسندىده و خوبست. اتفاقا منزل ما در 200مترى مسجد قرار دارد و جلسه مسجد بعداز نماز مغرب وعشا مبادرت باىن امرمىنماىند. 

شراىط قراىت اىنچنىناست که توسط بلند گوى بىرونى مسجد با صداى بلند پخش مىشود. 

از بچه کوچک تا نود ساله قران مىخواننداىن قراىت با صوت بد و بسىار غلط خوانده مىشود که رنج. اور است

همساىگا. رنج مىبرند و تدکرنىزداده شده است

اقاى قراىتى بارها رواىتى را دررسانه ملى گفته اند که بجزادان. در اسلام مجوزى براى پخش بىرون مسجد وجود ندارد. حالا کجاى اىن روش با اسلام همخوانى دارد.?   حالا ىا اسلام اشتباه مىکند ىا ما غلط عمل مىکنىم. از مسول جلسه بپرسى ممکنست تکفىرهمبشوى

به روحانى مسجد هم گفتىم جواب داد ما هم تدکر دادهاىم ولى اىنها خود را شىىعه تراز على مىدانند  اگر بىشتر بگوىم از اما مت مسجد معزول خواهم شد

جل الخالق اىن. دىگر چه مسلما نىست 

راست گ فت   که  الاسلام محجوب. بالمسلمىن

خدا اسلام را از دست ما قشرىون نجات دهد      امىن. ىا رب العا لمىن

 


 

نوشته شده توسط A-Z در پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ساعت 1:13 موضوع دین و اندیشه | لینک ثابت


از آیه الله العظمی سید رضا بها الدینی

از آیه الله العظمی سید رضا بها الدینی سؤال شد :

 

از جمکران چه می بینید ؟

 

- آنچه من حس کردم این بود که هشت نه مرتبه من کسالت داشتم

مقابل جمکران که می رسیدم حالم خوب می شد

 

من خیال می کردم این مال یک فرسخ و نیم راهی بود که آمده ام

بعد دیدم نه چیز دیگری بوده است .

 

آری از آن زمان دریافتم که در جمکران مهدی قدم گشوده است .

 

خوشا به حال آنکس که پا به قدم های مولا بگذارد

 

اللهم عجل لولیک الفرج


 

نوشته شده توسط A-Z در پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 10:17 موضوع دین و اندیشه | لینک ثابت